Win8.1开始按钮功能解析

在5月28日潇潇发布Windows 8.1 Build 9403截图时,我们就猜测,之所以这张截图刻意隐去了任务栏就是因为,在该版本中,开始按钮已经回归。果然不出所料在30日外媒放出了更多Windows 8.1新版本截图,在任务栏中,开始按钮确实回归了。

当然,Windows 8.1的开始按钮并不是大家熟悉的开始按钮了,无论是外观还是功能,下面跟随笔者具体来看一下:

1、开始按钮回归

这是Windows 8中最令用户纠结的,大家因为任务栏中删去了开始按钮而倍感不便,这打破了以往的用户体验。在Windows 8.1中,微软听取用户反馈,重新在任务栏左端提供了开始按钮。

不过Windows 8.1任务栏开始按钮的用法和特征与Windows 7中大为不同。

2、开始按钮的外观

首先来看它的外观,是Windows 8的Logo,倾斜角度的窗口。

3、开始按钮的使用

当鼠标滑至开始按钮上时,它的颜色会发生变化,由白色变为黑色背景、蓝色Logo,与Charms侧边栏中的开始按钮的动画效果一样。

当你从桌面模式进入开始屏幕后,此开始按钮将隐藏,不过当你将鼠标悬浮在屏幕左侧底部时,它会重新出现,而且有文字提示。在Windows 8中,当你将鼠标移至开始屏幕左下角时,会出现应用程序的缩略图,在Windows 8中,这里被开始按钮取代了。

在Windows 8.1中,任务栏会默认提供开始按钮,不过系统允许你关掉它,恢复Windows 8中的模样。

4、开始按钮的功能

Windows 8.1恢复的开始按钮的功能与Windows 7开始按钮不同,它不会调出开始菜单,功能与Charms侧边栏中的开始按钮一样,是进入开始屏幕的快捷入口。点击开始按钮,进入Metro风格开始屏幕。

<!–showzti:softname like \'%{$keyzt}%\'|id desc|0|

|0–>

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注