DNF巨龙地下城稀有巨龙纳特拉技能介绍_0

稀有巨龙(LV84~87)

纳特拉 第1地图 – 挺过一定时间

DNF巨龙地下城稀有巨龙纳特拉技能介绍

– 第2区域存在设置物,破坏该设置物即可对造成整体伤害。(造成持有HP一定量的伤害) 

– 从空对整个屏幕进行横扫攻击(左->右, 右->左)

– 从空进行吐息攻击。 (左->右, 右->左)

– 只会看到影子闪过,并在地面放置念气水晶。在念气水晶周围会造成减速。

– 减速状态后,角色需要躲避其他招式

– 在指定位置纳特拉(暂定)会进行尾击冲击波或直接打击。 – 可变更

BOSS巨龙

DNF巨龙地下城稀有巨龙纳特拉技能介绍

– 将角色拉引到面前或击退,并用手臂或尾巴进行攻击。

– 近距离时,咬住角色,扔到屏幕外面。

(角色会进入水晶里,经过一段时间后死亡。可通过操作或其他队员摆脱)

– 露出头部,进行吐息攻击,分为消耗HP和消耗MP的两种吐息攻击。

– 通过龙族的魔法,分为犄角闪烁时和眼睛闪烁时的两种攻击招式。

– 生成魔法阵,从地面召唤念气水晶,进行攻击。

– 施展生死天平,通过角色与设置物,调整天平重量的招式

– 设置物生成2种,需通过打击设置物,进行天平平衡,仅限3次。

– 如在3次内,未平衡天平的情况,所有角色都会变为水晶。

(组队情况下,会留有一名角色不变成水晶)

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注